Friday, 22 March 2013

Proses Pembentukkan Perkataan dalam Bahasa Malaysia: Pemajmukkan Dan Derivasi

DATA DAN ANALISIS

Kajian ini menganalisa data bahasa Melayu dari tahap bahasa bertulis yang formal. Data diperolehi daripada majalah Impiana (keluaran Januari 2004, volume 9, edisi 53), sebuah majalah tata hias luar dan dalam kediaman, kedai dan bangunan. Rata-rata pembaca majalah ini adalah golongan kelas profesional dan kelas pertengahan dari segi sosio-ekonomi. Rencana-rencana yang ditulis di dalam majalah ini adalah berkaitan pemilihan stail, warna dan tema tata hias, dan kebanyakannya penerangan berkaitan tata hias kediaman peribadi.

Proses pembentukkan perkataan dianalisis, iaitu proses Pemajmukkan dan Derivasi, dua proses yang paling biasa dalam pembentukan perkataan Bahasa Melayu.

PROSES PEMBENTUKAN PERKATAAN

Bahasa Melayu sedang melalui perubahan yang pesat, terutamanya dari segi perkembangan leksikonnya. Terdapat pelbagai proses dalaman pembentukan perkataan dalam Bahasa Melayu, contohnya derivasi, pemajmukan, akronim dan penggandaan. Antara proses pembentukan perkataan yang paling utama dalam Bahasa Melayu adalah Pemajmukan dan Derivasi.

1.   Pemajmukan

Pemajmukan adalah proses pembentukan perkataan di mana dua atau lebih kata akar dimajmukkan menjadi satu item leksikal. Dalam Bahasa Melayu, dua atau lebih kata akar yang membentuk satu item leksikal ini biasanya ditulis berasingan, mengikut kata akar yang asal. Contohnya, “hijau” dan “gelap” adalah masing-masing satu kata akar. Jika dimajmukkan, ia akan menjadi satu item leksikal “hijau gelap”, iaitu sejenis tona hijau.

Pemajmukan dalam Bahasa Melayu boleh diklasifikasikan mengikut kelas perkataan kata akar dan perhubungan sintaktik di antara kata akar (berdasarkan Jackson dan Zé Amvela, 2000). Pengklasifikasi mengikut kelas perkataan adalah tidak berkaitan dengan perhubungan sintaktik di antara kata akar-kata akar ini. Secara kasarnya, dalam bidang tata hias berbahasa Melayu, kata akar yang pertama menentukan kelas kata majmuk. Berikut adalah contoh kata majmuk mengikut kelas perkataan:

Contoh 1.1 : Kata majmuk Kata Nama

KN + KN riak muka
KN + KN kamar utama
KN + KN panel tingkap
KN + KN sistem pencahayaan
KN + KN pelan lantai
KN + KN kertas dinding
KN + KK (Kata Kerja) lampu berjurai
KN + KK tata hias
KN + KK tata atur
KN + KK kamar beradu
KN + KK istana hinggap
KN + KK seni bina
KN + KK + KN seni hias taman
KN + KK + KN + KN seni reka bentuk dalaman
KN + ADJ (Adjektif) warna selamat
KN + ADJ kulit depan
KN + ADJ dapur kering
KN + ADJ dapur basah
KN + ADJ latar belakang

Dalam proses pemajmukan KN, sesuatu KN itu boleh dimajmukkan dengan KN yang lain, KK dan ADJ untuk membentuk kata majmuk KN. Kita dapat lihat dalam contoh di atas (contoh 1.1) bahawa kata akar pertama, iaitu KN, menentukan kelas perkataan kata majmuk berkenaan.

Contoh 1.2 : Kata majmuk Kata Kerja

KK + KN merekabentuk
KK + KN dibaikpulih
KK + KN memukau mata
KK + KN mencuit rasa
KK + KN merentas sempadan
KK + KK meluru terus
KK + KK menata hias
KK + KK ubah suai
KK + ADJ meletup lantang

Dalam proses pemajmukan KK pula, sesuatu KK itu boleh dimajmukkan dengan KK yang lain, KN dan juga ADJ untuk membentuk kata majmuk KK. Walau bagaimanapun pemajmukan dengan ADJ adalah agak jarang. Secara amnya, boleh dikatakan dalam bidang tata hias, lazimnya KK dimajmukkan dengan KK lain dan KN bagi menbentuk kata majmuk.

Contoh 1.3 : Kata majmuk Adjektif

ADJ + KN putih salju
ADJ + KN hijau orkid
ADJ + KN hijau zaitun
ADJ + KN perang bata
ADJ + KN pudar kapur
ADJ + KN putih gading
ADJ + KN perang tembaga
ADJ + KN + KN hijau kem askar
ADJ + KN + KN perang gula melaka
ADJ + KN + KN perang pasir gurun
ADJ + KN + KN jingga bara api
ADJ + KK mampu milik
ADJ + ADJ luar biasa
ADJ + ADJ hijau muda
ADJ + ADJ perang gelap
ADJ + ADJ perang terang
ADJ + ADJ putih kuning

Dalam proses pemajmukan ADJ, sesuatu ADJ boleh dimajmukkan dengan ADJ lain, KN dan KK. Pemajmukkan ADJ dengan KK adalah agak jarang dalam bidang tata hias. Lazimnya, terutamanya dalam penamaan tona-tona warna, ADJ dimajmukkan dengan KN dan ADJ lain.

Selain daripada contoh 1.1, 1.2 dan 1.3 yang diberikan, terdapat juga kata majmuk dalam Bahasa Melayu di mana kelas katanya ditentukan oleh kata akar yang kedua. Contoh bagi jenis kata majmuk ini adalah seperti berikut:

Contoh 1.4

KN + ADJ = ADJ padanan sekata
KN + ADJ = ADJ cahaya kabut
KK + KN = KN tunjuk langit
KK + ADJ = ADJ garis beralun
KK + ADJ = ADJ garis kemas
KK + ADJ = ADJ garis lengkung
KK + ADJ = ADJ garis tajam

Kita dapat lihat bahawa kata akar kedua menentukan kelas kata majmuk yang dibentuk. Di sini ia berlaku apabila ADJ diletakkan sebagai kata akar kedua, dan KN atau KK sebagai kata akar pertama.

Terdapat juga kata majmuk yang terbentuk daripada kata akar yang terdiri daripada kelas perkataan yang berlainan dan menghasilkan satu kata majmuk kelas perkataan yang baru. Antara contohnya adalah seperti berikut:

Contoh 1.5

KK + KK = ADJ semula jadi
KB (Kata Bantu) + KN = ADJ boleh laras

Di sini, kita dapat lihat KK “semula” dan “jadi” bila dimajmukkan menghasilkan kelas kata majmuk ADJ “semula jadi”. Pemajmukkan KB “boleh” dan KN “laras” pula menghasilkan kelas kata majmuk ADJ “boleh laras”. Kata majmuk “boleh laras” satu-satunya kata majmuk ADJ yang diperolehi dari data yang terdapat KB sebagai salah satu kata akarnya.

Selain daripada perhubungan di antara kata akar mengikut kelas perkataan, terdapat juga perhubungan kata akar dari segi sintaktik. Terdapat dua jenis perhubungan sintaktik, iaitu endocentric dan exocentric. Endocentric terbahagi kepada dua, iaitu ko-ordinat, di mana kata majmuk di mana kedua-dua (atau lebih) kata akar adalah penting, dan subordinat, di mana hanya salah satu kata akarnya adalah penting. Exocentric pula adalah di mana kedua-dua (atau lebih) kata akarnya adalah penting untuk mempunyai makna; masing-masing kata akar itu tidak berkaitan dengan makna kata majmuknya jika hanya digunakan bersendirian (Asha Doshi, 2004; Jackson dan Zé Amvela, 2000).

Data yang diperolehi tiada menunjukkan endocentric ko-ordinat dalam konteks tata hias Bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, endocentric subordinat adalah sangat biasa, terutamanya apabila melibatkan warna, seperti “putih gading” (putih seperti gading gajah) dan “perang tembaga” (perang seperti tembaga). Contoh lain adalah seperti “garis beralun” (garis yang di lukis beralun). Contoh exocentric pula adalah “tunjuk langit” (pacang yang dipasang di atas bumbung untuk mengalirkan arus kilat ke bumi), “mampu milik” (sesuatu yang mampu dimiliki) dan “tata hias” (perihal cara dan kod seni hias dalaman).

Secara ringkasnya, kita dapat lihat bahawa pemajmukan adalah proses yang biasa dalam pembentukan perkataan dalam konteks tata hias dalam Bahasa Melayu. Pemajmukan adalah biasa kerana ia adalah jalan pintas bagi menyatakan maksud yang agak panjang (Jackson dan Zé Amvela, 2000), seperti yang kita dapat lihat dalam contoh kata majmuk “tunjuk langit” di atas.

2.   Derivasi

Derivasi adalah proses pembentukan perkataan di mana imbuhan ditambah pada kata akar bagi menghasilkan perkataan baru. Ringkasnya, proses derivasi menambah imbuhan kepada kata akar yang wujud dalam sesuatu bahasa dan menghasilkan variasi tata bahasa kata akar tersebut. Terdapat dua jenis derivasi, iaitu derivasi bertukar kelas kata dan tidak bertukar kelas kata (Asha Doshi, 2004; Jackson dan Zé Amvela, 2000).

Dalam Bahasa Melayu amnya, terdapat beberapa jenis imbuhan yang terlibat dalam derivasi, iaitu imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Dalam bidang tata hias, imbuhan derivasi yang paling biasa adalah imbuhan awalan, akhiran dan apitan.

2.1       Derivasi Bertukar Kelas Kata

Imbuhan bagi derivasi bertukar kelas kata menyebabkan sesuatu kata akar bertukar kepada kelas perkataan yang lain. Di sini, imbuhan itu menentukan kelas perkataan kata akar terbabit. Sebagai contoh, KN boleh dihasilkan daripada imbuhan yang ditambah kepada KK atau ADJ, KK daripada KN atau ADJ, dan ADJ daripada KN atau KK. Berikut adalah contoh derivasi KN yang berkaitan dengan bidang tata hias:

Contoh 2.1.1 : Derivasi Kata Nama

Kata Kerja Imbuhan Awalan Kata Nama
lukis pe pelukis
reka pe pereka
milik pe pemilik
pulas pe pemulas

Adjektif Imbuhan Awalan Kata Nama
sudah pe penyudah

Kita dapat lihat di sini bahawa imbuhan awalan seperti “pe” menukarkan kelas kata KK dan ADJ masing-masing kepada KN. KK dan ADJ yang ditambah “pe” memberi makna orang atau benda yang melakukan atau menjadi KK dan ADJ tersebut, seperti “pelukis” adalah orang yang melukis, dan “penyudah” adalah benda yang menyudahkan (dalam kes ini, kemasan penyudah). Seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas, kita dapati bagi imbuhan awalan “pe”, jika huruf pangkal kata akar terbabit adalah “p” atau “s”, huruf berkenaan akan digugurkan. Bagi huruf pangkal “p”, “p” itu digugurkan dan diganti dengan “m” dan bagi huruf pangkal “s”, “s” itu digugurkan dan diganti dengan “ny”. Ini mungkin kerana asimilasi bunyi yang berlaku pada kata akar tersebut bila ditambah imbuhan “pe” (Baskaran, 2003).

Kata Kerja Imbuhan Akhiran Kata Nama
jatuh an jatuhan
reka an rekaan
lakar an lakaran
bangun an bangunan
bina an binaan
sentuh an sentuhan
bahagi an bahagian
bias an biasan

Adjektif Imbuhan Akhiran Kata Nama
kemas an kemasan
kilau an kilauan
dalam an dalaman
padan an padanan

Contoh di atas menunjukkan bahawa imbuhan akhiran “an” menukarkan KK dan ADJ kepada KN. Pada KK, penambahan “an” membawa maksud objek atau perkara yang terhasil daripada KK tersebut, seperti “lakaran” adalah hasil daripada perbuatan “lakar”. Pada ADJ pula, imbuhan “an” menunjukkan KN tersebut mempunyai ciri ADJ terbabit, seperti “padanan” adalah sesuatu yang “padan”.

Kata Kerja Imbuhan Apitan Kata Nama
diam ke – an kediaman
bina pem – an pembinaan
niaga per – an perniagaan
langgan pe – an pelanggan

Adjektif Imbuhan Apitan Kata Nama
merah ke – an kemerahan
hitam ke – an kehitaman
lengkap ke – an kelengkapan
lega ke – an kelegaan
luas ke – an keluasan
lain ke – an kelainan

Berdasarkan contoh di atas, imbuhan apitan juga boleh menukarkan kelas kata KK dan ADJ kepada KN. Imbuhan apitan yang menukarkan KK kepada KN adalah “ke-an”, “pem-an” (bagi huruf pangkal “b” pada kata akar), “per-an” (bagi huruf pangkal “n” pada kata akar) dan “pe-an” (bagi huruf pangkal “l” pada kata akar). Ia membawa maksud objek atau perkara yang terhasil dari KK berkenaan. Contohnya, “kediaman” adalah tempat yang orang diami. Bagi ADJ pula, penambahan “ke-an” adalah yang paling biasa. Ia membawa maksud KN berkenaan mempunyai ciri-ciri ADJ tersebut. Contohnya, “kemerahan” mempunyai ciri warna merah dan “kelegaan’ mempunyai ciri perasaan lega.

Derivasi KK pula adalah derivasi menggunakan imbuhan untuk membentuk KK dari kata akar KN atau ADJ. Contoh derivasi KK adalah:

Contoh 2.1.2 : Derivasi Kata Kerja

Kata Nama Imbuhan Awalan Kata Kerja
reka bentuk me mereka bentuk
titik berat me menitikberat
tata hias me menata hias

Adjektif Imbuhan Awalan Kata Kerja
panas me memanas
sejuk me menyejuk

Contoh di atas menunjukkan bahawa dalam menukarkan kelas perkataan KN dan ADJ kepada KK, imbuhan awalan “me” adalah paling lazim digunakan. Dalam KN, imbuhan “me” digunakan dalam ayat aktif, iaitu subjek melakukan kata majmuk KK tersebut. Di sini, kita dapat lihat juga jika huruf pangkalnya “t”, ia akan digugurkan dan diganti dengan “n”. Pada ADJ pula, imbuhan juga digunakan dalam ayat aktif, iaitu subjek melakukan sesuatu supaya benda yang dibuat itu mempunyai ciri-ciri ADJ tersebut, seperti “memanas ruang dengan menggunakan warna terang”. Sebagai mana imbuhan “pe”, imbuhan “me” juga menyebabkan huruf pangkal “p” dan “s” akan digugurkan dan digantikan dengan “m” (bagi “p”) dan “ny” (bagi “s”).

Kata Nama Imbuhan Akhiran Kata Kerja
sempurna kan sempurnakan
warna kan warnakan

Adjektif Imbuhan Akhiran Kata Kerja
padan kan padankan
suai kan suaikan

Bagi imbuhan akhiran, data menunjukkan imbuhan “kan” adalah yang paling biasa digunakan untuk menukarkan KN dan ADJ kepada KK. Dalam KN dan ADJ yang ditambahan “kan” biasanya digunakan dalam ayat imperatif, iaitu subjek perlu melakukan KK berkenaan supaya hasilnya bercirikan KN atau ADJ terbabit. Contohnya “padankan perabot dengan aksesori supaya sesuai”.

Kata Nama Imbuhan Apitan Kata Kerja
hasil meng – kan menghasilkan
lampis me – kan melampiskan
saksi me – kan menyaksikan
ilham di – kan diilhamkan
latar belakang ber – kan berlatarbelakangkan

Adjektif Imbuhan Apitan Kata Kerja
hidup meng – kan menghidupkan
sempit me – kan menyempitkan
kuat me – kan menguatkan
lembut me – kan melembutkan
lengkap me – i melengkapi
padan di – kan dipadankan

Contoh di atas menunjukkan imbuhan apitan digunakan untuk menukarkan kelas perkataan KN dan ADJ. Seperti imbuhan awalan “me”, “meng-kan”, “men-kan”, “me-kan” dan “me-i” digunakan dalam ayat aktif. Imbuhan apitan “ber-kan” juga digunakan dalam struktur ayat yang sama. Imbuhan “di-kan” pula digunakan dalam ayat pasif, di mana fokus ayat adalah objek dalam ayat aktif. Di sini kita dapat lihat, pada kata majmuk, apabila ditambah imbuhan apitan, kata-kata akarnya akan ditulis sebagai satu perkataan. Huruf pangkal juga digugurkan bila di tambah imbuhan “me-kan”, seperti “s” (digantikan dengan “ny”) dan “k” (dengan “ng”) (Baskaran, 2003).

Derivasi ADJ adalah derivasi menggunakan imbuhan untuk membentuk ADJ dari kata akar KN atau KK. Contoh derivasi ADJ adalah:

Contoh 2.1.3 : Derivasi Adjektif

Kata Nama Imbuhan Awalan Adjektif
bingkai ber berbingkai
bisa ber berbisa
kualiti ber berkualiti
pagar ber berpagar

Kata Kerja Imbuhan Awalan Adjektif
hias ber berhias
kenal ter terkenal

Data yang diperolehi menunjukkan bahawa dalam menukar kelas perkataan ADJ, hanya imbuhan awalan “ber” dan “ter” digunakan. Imbuhan “ber” membawa maksud ADJ berkenaan mempunyai ciri-ciri KN dan KK yang diderivasikan. Contohnya, ADJ “berbingkai” adalah sesuatu yang mempunyai bingkai. Imbuhan “ter” pula menunjukkan perbandingan superlatif paling.

2.2       Derivasi Tidak Bertukar Kelas Kata

Imbuhan bagi derivasi tidak bertukar kelas kata pula tidak menukarkan kelas perkataan sesuatu kata akar bertukar kepada kelas perkataan yang lain, tetapi menukarkan makna dan penggunaannya (Asha Doshi, 2004; Jackson dan Zé Amvela, 2000; Yule, 1994). Berikut adalah contoh derivasi tidak bertukar kelas kata:

Contoh 2.2.1 : Kata Nama

Kata Nama Imbuhan Kata Nama
rangkai -an rangkaian
waris -an warisan
gaya peng – an penggayaan
cahaya peng – an pengcahayaan
tukang per – an pertukangan
rangka ke- kerangka
seni ke – an kesenian

Data menunjukkan bahawa derivasi tidak bertukar kelas kata pada KN merangkumi imbuhan awalan “ke”, imbuhan akhiran “an” dan imbuhan apitan “peng-an”, “per-an” dan “ke-an”.

Contoh 2.2.2 : Kata Kerja

Kata Kerja Imbuhan Kata Kerja
ukir men- mengukir
selenggara men- menyelenggara
kenal pasti men- mengenalpasti
pandang me- memandang
adun meng- mengadun
himpun di- dihimpun
bina di- dibina
ukir di- diukir
palit di- dipalit
hias -i hiasi
hias -kan hiaskan
hias di – i dihiasi
hias di – kan dihiaskan
palit di – kan dipalitkan
adun di – kan diadunkan
tawar me – kan menawarkan
tampil me – kan menampilkan
serlah me – kan menyerlahkan
hias meng – i menghiasi
gugur ber – an berguguran

Bagi derivasi KK pula, kita dapati ianya adalah agak biasa dalam konteks tata hias dalam Bahasa Melayu, terutamanya dalam membentuk ayat aktif atau ayat pasif. Dapat diperhatikan bahawa imbuhan awalan “me”, “men”, dan imbuhan apitan “me-kan” akan menukarkan huruf pangkal kata akar “t” kepada “n”, “s” kepada “ny” dan “p” kepada “m”. Walau bagaimanapun, imbuhan yang lain-lainnya mengekalkan huruf pangkal kata akarnya.

Contoh 2.2.3 : Adjektif

Adjektif Imbuhan Adjektif
silap ter- tersilap
sasar ter- tersasar
hijau meng- menghijau

Derivasi tidak bertukar kelas kata pada ADJ menunjukkan penambahan imbuhan awalan sahaja, iaitu “ter” dan “meng”. Imbuhan “ter” membawa erti tidak sengaja, dan imbuhan “meng” menunjukkan bercirikan ADJ berkenaan, dalam kes ini warna hijau.

PENUTUP

Sebagai penutup, medan semantik tata hias banyak menyaksikan pembentukan perkataan melalui proses pemajmukan dan derivasi. Dalam proses pemajmukan, KN, KK dan ADJ boleh dimajmukkan antara satu sama lain dan kata akar yang pertama biasanya menentukan kelas kata majmuk berkenaan. Tetapi, terdapat juga kata majmuk di mana kata akar yang kedua menentukan kelas kata majmuknya. Walaupun agak jarang berlaku, pemajmukan KN, KK dan KB akan membentuk kata majmuk yang berlainan kelas perkataan dari kata akarnya. Dalam proses pembentukan perkataan melalui proses derivasi pula, imbuhan awalan, akhiran dan apitan adalah yang paling banyak digunakan dalam proses derivasi. Terdapat dua jenis derivasi, iaitu derivasi bertukar kelas kata dan tidak bertukar kelas kata.

BIBLIOGRAFI

Asha Doshi. (2004). Leksikologi: Perhubungan makna dan Proses pembentukan perkataan. Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM

Baskaran, L. (2003). General Linguistics: Semantics. Fakulti Bahasa dan Linguistik: UM

Campin Reka. (2004). Tata Bahasa: Bahasa Melayu. Retrieved 20th Feb. 2004 from http://tatabahasabm.tripod.com/tata.htm,

Impiana. (2004, Januari). Shah Alam: Kumpulan Karangkraf Sdn. Bhd.

Jackson, H. dan Zé Amvela, E. (2000). Words, Meaning and Vocabulary: An introduction to Modern English Lexicology. London: Cassell.

Yule, G. (1994). The Study of Language: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

.

No comments:

Post a Comment